Některé věci nemají logiku, přesto jsou potřeba…

— Pravidla běžeckých závodů od BK Ludgeřovice  — 


Podmínky pro účast

Závodu se smí zúčastnit pouze registrovaní a prezentovaní závodníci s viditelně umístěným startovním číslem, kteří uhradili startovné v plné výši (výjimku může povolit předseda BK Ludgeřovice).

Účastnit se závodu mohou dospělí a mládež bez rozdílu věku a pohlaví. Všichni nezletilí závodníci (tzn. mladší 18 let) běží na odpovědnost svých rodičů a doporučujeme přímo při závodě doprovod rodičů či dospělého běžce.

Pro zařazení do příslušné kategorie je rozhodující rok narození závodníka.

Nezletilí závodníci musí nechat své zákonné zástupce vyplnit a podepsat čestné prohlášení (zde). Toto prohlášení zaslat emailem na david.bibrlik@bkludgerovice.cz Rovněž je nutné zanechat si kopii a tu předložit při prezenci na závod (vyzvedávání čísel).


Měření času

Měření bude probíhat odečtem čísla závodníka na cílové čáře. Každý závodník obdrží startovní číslo, jehož součástí nebude čip. Závodník je povinen připevnit si startovní číslo před startem závodu a mít ho po celou dobu závodu až do průběhu cílem. Startovní číslo se po závodě vrací zpět pořadatelům.


Další pravidla

Přísně se zakazuje běžet mimo plánovanou trať závodu.

Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.

Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.

Závodníci se musí řídit a respektovat pravidla závodu a pokyny organizátorů. Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Svou účastí na běžeckém závodu pořádaném BK Ludgeřovice závodníci projevují souhlas s tím, že se zúčastňují tohoto závodu na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům během konání akce závodu (před během, při běhu a po běhu) či spojené s jejich účastí na závodě. Dále svojí registrací na závod a účastí na něm souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.

Organizátor má právo kdykoli uzavřít registraci na závod bez předchozího oznámení. A to zejména z důvodu naplnění kapacity závodu.


Registrační poplatek

Registrační poplatek (startovné) je konečný a je nevratný.

Výše registračního poplatku (startovného) je vždy uváděna na daný ročník v propozicích závodu.

Registrace je považována za platnou až po zaplacení startovného v plné výši (rozhodným okamžikem pro určení konkrétní výše startovného je den platné registrace). Platba bezhotovostním převodem musí být připsána na účet pořadatele do 3 dnů po registraci, jinak bude registrace zrušena.

Uplatňování dárkových poukazů – voucherů

Dárkový poukaz může být uplatněn pouze během otevřené registrace. Odpovědnost za včasnou registraci nese držitel voucheru. Nelze nárokovat vůči pořadateli provedení registrace či vrácení úhrady za voucher v případě, že se držitel voucheru na závod nezaregistruje řádně a včas v době otevřené registrace.

POZOR!!! Pořadatel má právo registraci předčasně ukončit z důvodu naplnění kapacity závodu.

Přehlášení závodníků – přeregistrace

Přihlášení závodníci, mohou po konzultaci s pořadatelem přepustit svoji přihlášku jinému zájemci.


Ostatní

Každý závodník dává při registraci v On-line přihlášce zejména souhlas:

 • s marketingovým užitím osobních údajů
 • s užitím osobních údajů
 • se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Blíže dále v textu.


Souhlas s marketingovým užitím

On-line registrací na závody pořádané klubem BK Ludgeřovice dává každý závodník souhlas s použitím své e-mailové adresy uvedené v prohlášení pro marketingové účely organizátora závodu.

Organizátor se zavazuje

 • adresovat závodníkům na jejich emailové adresy pouze emaily týkající se primárně organizace a realizace závodu (např. spuštění registrace, informace před závodem), sekundárním sdělením může být současně propagační aktivita (např. info o prodejní akci partnera s hypertextovým odkazem).
 • neposkytnout emailovou adresu k marketingovým účelům žádným třetím osobám.

Právo souhlas odvolat

Registrovaný má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to

 • písemnou formou na adresu Běžecký klub Ludgeřovice, z.s., Nad Tratí 1281/6, 747 14 Ludgeřovice nebo
 • emailem na adresu david.bibrlik@bkludgerovice.cz


Souhlas s užitím osobních údajů

On-line registrací, vyplněním a odevzdáním čestného prohlášení či svojí účastí na závodě pořádaném BK Ludgeřovice dává každý závodník v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679, obecně známé pod zkratkou GDPR) souhlas s použitím svých osobních údajů poskytnutých organizátorovi (např. jméno, příjmení, datum narození) nebo osobních údajů, které organizátor získá při realizaci závodů (např. foto, video, pořadí ve výsledkové listině, výsledný čas).

Organizátor garantuje registrovanému práva dle GDPR. Více informací o našem zpracování a uchovávání osobních údajů níže


GDPR

Zpracování osobních údajů účastníků běžeckých závodů od BK Ludgeřovice

Dovolujeme si Vás informovat, že 25. května 2018 vstoupilo v účinnost tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679, obecně známé pod zkratkou GDPR). Tato právní úprava se vztahuje také na zpracování Vašich osobních údajů. Ubezpečujeme Vás, že ochrana soukromí a osobních údajů našich klientů patří mezi naše priority. Rádi bychom Vás seznámili s tím, jak probíhá zpracování Vašich osobních údajů od výše uvedeného dne, zejména jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům a z jakých právních důvodů.

Vaše osobní údaje zpracovává Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s., jakožto organizátor běžeckého závodu Vokolo priglu, zejména za účelem obrazové foto dokumentace, video dokumentace, sestavení startovní a výsledkové listiny, odeslání SMS s výsledky po závodě, zaslání informací týkající se organizace běžeckého závodu Vokolo priglu a kontaktování v případě nestandardních situací (úraz během závodu, chyby v registraci, neočekávané zrušení dílčího závodu, apod.).

Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Běžecký klub Ludgeřovice, z.s., IČ 05134692, Nad Tratí 1281/6, 747 14 Ludgeřovice

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště,
 • e-mail,
 • telefon,
 • datum narození,
 • pohlaví,
 • státní příslušnost,
 • atletický oddíl,
 • startovní číslo,
 • dosažený čas v závodě,
 • pořadí v závodě,
 • pořadí v kategorii,
 • získané body,
 • fotografie,
 • video záznam,
 • údaje o zdravotním stavu,
 • údaje z naší vzájemné emailové komunikace.

Kdy zpracováváme Vaše osobní data?

Při online registraci a při realizaci závodu.

Kdy zpracováváme údaje o Vašem zdravotním stavu?

V případě úrazu během konání závodu, případně úrazu či zdravotní indispozice, projeví-li zájem o převedení předplatného do dalšího ročníku.

Pro jaký účel Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a to v souvislosti s organizací běžeckých závodů, které pořádá BK Ludgeřovice. Údaje zpracováváme zejména pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu
 • Evidence účastníků v závodech
 • Evidence výsledků běžeckých závodů
 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových
 • Zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech
 • Zasílání obchodních sdělení
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku
 • Účetní a daňové účely
 • Reklamní a marketingové účely
 • Zpravodajská činnost (foto, video)
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu

Pokud jste nám udělil/a či udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat též Vaše osobní údaje k účelu, v rozsahu a za podmínek uvedených v takovém souhlasu (např. pro marketingové činnosti v širším smyslu).

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Příjemcem Vašich osobních údajů je pouze Běžecký klub Ludgeřovice, z.s., Nad Tratí 1281/6, 747 14 Ludgeřovice jako organizátor běžeckého závodu.

Osobní údaje poskytujeme dále následujícím subjektům:

 1. účetní klubu pod hlavičkou České unie sportu
 2. externí systém registrací NaZavody.cz
 3. externí časoměřičská společnost Marek Rinka
 4. případně subjekty zmocněné k tomu na základě zákona či jiného právního předpisu (např. finanční úřad)

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech našich práv a povinností, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle jejich užití po takto uvedenou dobu:

 • pro marketingové účely po dobu trvání souhlasu se zpracováním pro tento účel
 • pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění
 • pro evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem
 • pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem
 • v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů

Jaká máte práva?

Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování; na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů. Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu včetně profilování.

Koho můžete kontaktovat při uplatnění Vašich práv na ochranu osobních údajů?

Naší odpovědnou osobou, kterou můžete se svými podněty či dotazy kontaktovat, je pan David Bíbrlík, email: david.bibrlik@bkludgerovice.cz, telefon 602 581 189

Děkujeme, že běháte s námi.

Váš Běžecký klub Ludgeřovice